Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

VÄG 50

Ombyggnad av väg 50

Trafikverket planerar för ombyggnad av väg 50 mellan Axbergshammar och Lilla Mon ca 6 km. Nuvarande väg är 12-13 meter bred, hårt trafikerad  med drygt 11000 fordon, med hög trafikrytm och brister i både framkomlighet och trafiksäkerhet. Anslutande sträckor både norr och söder ut är sedan tidigare ombyggda med mitträcke.

Den aktuella åtgärden som planeras avser mötesseparering av sträckan till en ”2+1-väg”. I åtgärden ingår också erforderliga anpassningar av befintliga korsningar mellan väg 50 anslutande vägar så att korsningarnas utformning anpassas till förutsättningen att väg 50 är mötesseparerad.

Mina kollegor på WSP har uppdrag att utarbeta vägplan för åtgärden. Är själv lite inblandad i vattenfrågorna och naturligtvis med lite lokal kännedom.

Vid samrådsmötet 140902 på Järlegården redovisades vägförslaget och många bra synpunkter kom upp och diskuterades. Dessa har nu bearbetats och på olika sätt värderats för det vägplaneförslag som kommer ut på remiss snart för att senare fastställas. Byggande lär tidigast ske 2016.

Vid samrådsmötet framkom ett förslag att flytta anslutande väg 832 från Flåten-Järle från nuvarande läge till Mogetorpskorsningen och att utformning med planskildhet kvarstår.

Detta har nu studerats och Trafikverket ser många fördelar, där främst säkerhet och framkomlighet avgjort och har därför beslutat att gå vidare i vägplanen med detta förslag.

Det anser jag vara mycket positivt som löser flera risker och synpunkter som kommit upp beträffande korsningen. Dessutom breddning enbart på östra sidan liksom möjligheten till cykel och gångtrafik utmed hela sträckan på lite avstånd från trafiken är också bra.

På vidstående karta kan vägförslaget studeras mer i detalj.

//Lasse C

Tillbaka

© Jarlebyalag.se