Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

Verksamhet och lokal byautveckling

Byalagets verksamhet omfattar många delar och det fortlöpande arbetet organiseras i ett flertal kommittéer och arbetsgrupper, med styrelsen som övergripande beslutsorgan.

Vår infobrochyr om byalagets verksamhet kan läsas här:

JB infobrochyr 2013.pdf

Byn och bygdens framtids- och utvecklingsplaner har sedan mitten av 1980-talet diskuterats och dokumenterats. En liten historisk återblick ges nedan.

Byaplan-88 formulerades som byalagets bidrag till kampanjen "Hela Sverige ska leva" och resulterade främst i byggandet av 8 nya hus mitt i byn.

Byaplan 88.pdf

Tio år senare upprättades i samband med kommunens översiktsplan en lokal utvecklingsplan - "Bygdeutveckling i Järle, 981015" med en genomgång av bygdens resurser.

Järle bygdeplan 981015.pdf

I samband med förarbetet till Leader Bergslagen 2006, gjordes en aktualisering av planen som resulterade i en PM om lokal utveckling i Järle.

JB lokal utveckling nov 2006.pdf

Utvecklingsområdena är fortfarande de samma om än något justerade:
Demokrati, Boende, Service, Sysselsättning och Miljö

Under 2009 har kommunens förslag till ny översiktsplan diskuterats både inom Byalaget som samordnat med andra föreningar inom Axbergs Utvecklingsgrupp.

JB synpunkter ÖP 090220.pdf

Under 2011 startades ett arbete inom Ervalla bygderåd med att formulera en Lokal Utvecklings Plan, LUP. Byalaget har av och till deltagit i arbetet. Vi har uppdaterat vår lokala plan som fungerat som vår input för den gemensamma utvecklingsplanen som ligger på ervalla.nu

Här ligger en del info om arbetet med den för bygden gemensamma lokala utvecklingsplanen, LUP och byalagets eget underlag är

Järle Byalag lokal utveckling feb 2013

I nov -13 besökte kommunens landsbygdsenhet Järle och byn tog möjligheten att utrycka sina önskemål. Läs mer här.

Dags för en ny remiss av översiktsplanen 2017.

Info och länk här.

Örebro kommuns landsbygdsnämnd besöker Järle för en sk. Förbättringspromenad 190411.

Se inbjudan här och anteckningar med frågor och svar som togs upp vid mötet här.

Följande byalagsverksamheter redovisas med egna sidor:

Hållbara Järle
Järle Station
Hantverksmagasinet
Järle Byablad
Bro o Skepp
Äventyrsleder
Kultur

© Jarlebyalag.se