Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

HÅLLBARA JÄRLE - kommittén för omställning och hållbar framtid i bygden

DET GÄLLER FRAMTIDEN FÖR VÅRA BARN !!!!

Byalagets kommitté för Omställning och Hållbar utveckling i Järle (startade feb 2013 och lades ner eller vilande vid årsmötet 2018)

Vid årsmötet 2013 startade byalaget en ny kommitté för omställning, som skall arbeta för att Järle skall bli en hållbar bygd, som tar tag i vår påverkan på klimat och miljö.

Miljöfrågorna är nu mer än nånsin aktuella. Åtgärder för energi och klimatomställning blir allt viktigare. Frågor kring transporter, mat, odling, produktion och konsumtion mm mm är något som var och en måste ta ställning till förr eller senare. Omställningskommittén vill hjälpa till med detta och höja kunskapen hos var och en av oss.

Det kan göras på många sätt, men det kräver alltid information, dialog och engagemang. Att börja tänka på barn och barnbarn och deras framtid en ett

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har hållbara bygder som övergripande mål och strategin är att skapa bästa förutsättningar för detta mål. Därför har Hela Sverige ska leva tagit på sig värdskapet för Omställning Sverige, som är den svenska delen av Transition rörelsen som startade i England och som växer runt om i världen.

Nu är det dags att göra något i Järle också. Byalagsstyrelsen har diskuterat detta vid ett par tillfällen och inser att det är jätteviktig fråga, men förstår också att det krävs en hel del insatser. Gärna av personer utanför styrelsen. Vi förde en del samråd och fick en del uppslag att jobba med. Så pass att styrelsen föreslog årsmötet att bilda en ny kommitté.

Förslag till handlingsplan för 2013 formulerades för Omställningskommittén:

Syfte:         - att öka lokalt engagemang för omställning och hållbarhet i bygden.
Mål:            - att minska vårt ekologiska fotavtryck och utsläpp av CO2.
Åtgärder:     - att utforma lokal omställningsplan - en vision 2020 kanske!?
                 - att skapa dialog i bygden och inbjuda till inspirerande möten.
                 - att lista möjligheter och pröva olika idéer. Söka projektmedel.

Vi listade några förslag till mötesteman som man kan samlas kring och diskutera:
- Generell bakgrund och information om Omställning Sverige och vad som pågår.
- Visa filmer som Transition 2.0 - exempel från England m fl och andra filmer i ämnet.
- Klimatförändringar och hur vi lokalt och globalt påverkar detta.
- Energifrågor som solceller, vindandelar, bioenergi etc.
- Matens betydelse för miljön, producentens och konsumentens ansvar.
- Frågor kring odling och permakultur.
- Undersöka möjligheten att odla lokalt i byn i samverkan.
- Transporter som är klimatsmartare. T.ex samåkning som Skjutsgruppen.
- Studieresa till grupper och initiativ som kommit en bit på väg.
- Värderingar för hållbarhet. Attityder för vår inre omställning rörande hälsa o livskvalité.

Vi tror det behövs mycket mer kunskap på alla nivåer. Så att planera för en lärande process i vår bygd, förslagsvis i samverkan med studieförbund och andra omställningsgrupper är en god tanke. Med aktiviteter som att genomföra möten med inspiratörer, fördjupa sig i olika teman, dokumentera kunskaper på hemsidan, kanske skapa en särskild FB grupp,  etc etc. Det finns väldigt mycket som kan göras.

Leader Bergslagen har startat ett projekt "Omställning i praktiken" där man söker "Hållbara Pilotbyar" som med bra idéer och gott engagemang kan visa goda exempel och göra skillnad i konkreta åtgärder.

Kommittén gjorde en snabbinventering och listade tre förslag till inriktningar:

1 - att man knyta samman en by med en gård , där syftet skulle vara att samverka för att förse byn med energi för uppvärmning av de enskilda husen. Utveckla modeller som underlättar kontakter, beställningar och planering av produktion och leverans.

2 - att knyta samman byns konsumenter med matproducerande gårdar. Det finns ett koncept "min farm" som man kan inspireras av. Även här en modellutveckling, gärna som en digital plattform.

3 - att etablera samarbete mellan byn och det kommunala dagiset som jobbat med hållbarhet i ett projekt en tid. Att utveckla detta med gemensam lokal odling i byn vore intressant att pröva. Eller lokal upphandling från lokalt koopperativ.

Efter ett möte så bestämdes att lämna in ansökan som omfattar nr 1 och 2. Vi blev dock inte utvalda för detta projekt, men överväger att formulera en projektansökan istället.

Ett informations och inspirationsmöte om Hållbara bygder och Omställning har bestämts att genomföras den 130416 på Järlegården. Då kommer vi att ta hit erfaret folk som visar goda exempel och hur man kan tänka och jobba vidare. Det blir en första intressant informationsträff som kan följas av flera enligt ovan föreslaget.

Vid starten 2013 finnas en rätt stor grupp som engagerade sig mycket och tog många initiativ som kan ses i rubrikerna nedan. Det var ett bra deltagande under några år, men tyvärr svalnade intresset och aktiviteterna. Vår hållbara framtid är för viktig för att läggas ner förstås, och arbetet och engagemanget i Järle kan ta andra vägar än i en på papperet overksam kommitté. Det finns möjligheter att fortsätta med en del aktiviteter som varit populära såsom Skördemarknad, Återbruksmingel eller föredrag. Tycker DU också tyckte det vore intressant och spännande att medverka eller har idéer och funderingar om hållbarhet och omställning i Järle, så kontakta styrelsen.

Det går också att kontakta Naturskyddsföreningen i Nora eller Hela Sverige ska leva, Örebro län.

Rapporter / Sammanställningar  av Omställningsaktiviteter

Rapport om lokal mat - infoartikel 2018

Artikel om rapport nedan från Landsbygdsnytt 2018-4

Rapport kring småskaliga livsmedelsproducenter i Örebro kommun "Det borde vara en självklarhet att kunna försörja sitt folk" - ROS, Järle byalag 2018

Rapport från projekt "Vilda grannar" 2015

Järle lokala producenter lista okt 2015 och Handla lokalt listan på bygdeportalen 2016

Summering Hållbara Järle okt 2013

HÅLLBARA JÄRLE, rapport aktiviteter apr - sept 2013

Möten och Aktiviteter för omställning till ett Hållbart Järle

Återbruksmingel 170610

Giftminimering i vardagen 161002

Järle Skördemarknad 161001

Järle Skördemarknad med återbruk 151003

Biodlarkurs 150530

Järle Skördemarknad 140927

Studiebesök Rikkentorp 140601

Byaodling 2014 startad 140518

Plantbytarträff Kanan 140513

Möte 131010 Tema Energi

Järle handlar lokalt

Projekt BYODLING I JÄRLE, Söndagar 2/6 - t.v KL 15 Järle stn

Möte 130527 Plantbyte o besök KANANS HANDELSTRÄDGÅRD

Möte 130520 Tema mat o odling

Möte 130416 Hållbara Järle - Allmänt möte

Dokument som ROS-nätverket producerat i samverkan

Filmen om länets omställningsprocess

Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län

ROS 5 år - Jubileumsdokumentet, Framtidsforum 2018
 

 

 

© Jarlebyalag.se