Vill du bli medlem i byalaget?

Klicka här

JÄRLEGÅRDEN - Historia, syfte och verksamhet

Under 97-98 företogs ett arbete med en ”byautvecklingsplan” som en del i Örebro kommuns översiktsplanearbete. Vid stormöte redan -96 diskuterades möjligheten att skapa en bygdegård i Järle. Byns enda riktiga samlingslokal var Betaniaförsamlingens hus. Perfekt placerad mitt i byn med parkeringar och gröna avskilda ytor. Styrelsen visste att församlingens aktivitet var ganska låg och en förfrågan framställdes om ett övertagande. Detta var inte aktuellt då, men byalaget fick möjlighet att anordna aktiviteter i huset. Framförallt så etablerades en datastuga 1998 då byalaget fick hyra ett rum på övervåningen.

  

I början av april 2001 fick byalaget kännedom om planer på en försäljning från församlingens sida. Vi tog ånyo kontakt och deklarerade vårt intresse för att förvärva fastigheten. En arbetsgrupp bildades, som utredde såväl förutsättningar och hinder som möjligheter och åtgärder. Ett allmänt möte den 10/5 2001 gav klartecken till ett fortsatt arbete. Flera arbetsgrupper arbetade fram underlag till en ansökan till om medel till förvärv av fastigheten från Allmänna arvsfonden. I ansökan formulerades följande:

Projektets mål är att skapa en långsiktig mötesplats för byn och bygden.

Syftet med detta mål är flera:
- att erbjuda barn och ungdomar en lokal för olika aktiviteter,
- att stärka gemenskapen i bygden,
- att få möjligheter till arrangemang, aktiviteter och kulturutbud för lång tid framöver
- att behålla byns samlingslokal levande i framtiden,
- att skapa en gemensam resurs gynnsam för bygdens utveckling

Stöd erhölls som ett bidrag på 200 000:- till inköp av fastigheten Flåten 1:45 mitt i byn, numera kallad Järlegården. Inköp av fastigheten gjordes 1 april 2002, och efter de år som nu gått, så kan vi konstatera att vår vision om en mötesplats för våra barn och ungdomar i bygden har förverkligats. Vi kan redovisa med glädje och stolthet lite kort hur verksamheten och engagemanget stärkt gemenskap och samarbete. Ansökan kan läsas i pdf bilagan.

   

Under första året 2002 så beräknade vi att över 100 aktiviteter har bedrivits, merparten med barn och ungdomar. Engagemanget för Järlegården genererade nära 1000 ideella timmar av byalagets medlemmar, där ca hälften har inriktats på ett renoverings och iordningställararbete. Ett fantastiskt bra resultat tycker vi själva, vilket medför att förutsättningarna för en långsiktigt bra verksamhet är stora och förtroendeingivande. En uppföljning 2006 visade hur verksamheten hade utvecklats.
Läs här!  
Läs också om några av de aktiviteter som arrangerats under de senaste åren på kultur sidan.

Under 2006 inskaffades en ljud och video anläggning som ger ytterligare möjligheter till aktiviteter och under 2011 har kanalisation för fiberanslutning utförts som kommer att kopplas in under 2012.

I samband med 10-års jubiléet 2012 kunde vi konstatera att verksamheten och aktiviteterna går lite upp och ned beroende på många omständigheter, men att satsningen var rätt, det kan starkt intygas.

Samtliga bilder från städ- och röjdag 2011. Ser ganska mysigt ut väl !!

    

© Jarlebyalag.se